• Forum Dialogu

    Odbudowujemy więzi

Aby wesprzeć działania Forum Dialogu, można dokonać wpłaty na konto:

Forum Dialogu

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Numer konta: 23 1240 1343 1111 0000 2359 1097

Tytułem: „Darowizna na cele statutowe”

Bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy Fundacji pozwala bezpiecznie skorzystać z możliwości odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych do 10% uzyskanego dochodu.

Osobom, które przekażą darowiznę, wysyłamy podziękowanie na adres odnotowany w przelewie. Gdyby woleli Państwo nie otrzymywać podziękowania pocztą tradycyjną lub nie życzą sobie Państwo kontaktu z naszej strony, prosimy o zaznaczenie tego w tytule przelewu lub przesłanie takiej informacji na adres forum@dialog.org.pl. W wyjątkowych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zwrotu darowizny.

W przypadku pytań związanych z dokonywaniem darowizny na rzecz Forum Dialogu prosimy o kontakt drogą elektroniczną forum@dialog.org.pl.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych darczyńców Forum Dialogu

1. Pozyskane dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Forum Dialogu, z siedzibą w Warszawie (00-325) przy ul. Krakowskie Przedmieście 6, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066984.

3. W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, adres, numer rachunku bankowego oraz informację o wysokości darowizny. W sytuacji skontaktowania się z nami drogą elektroniczną w związku z przekazaniem darowizny, będziemy także przetwarzać Państwa adres email.

4. Ww. dane osobowe przetwarzamy w celach:

a. realizacji darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
b. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
c. przekazania podziękowania oraz informowania o naszej działalności i możliwościach  dalszego wspierania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)  RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.

5. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

a. w przypadku celów określonych w pkt. 4.a i b. – przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków
b. w przypadku celów określonych w pkt. 4.c. – do czasu skorzystania z przysługujących Państwu praw skutkujących koniecznością zaprzestania przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w tych celach.

6. Państwa dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe, mailingowe, księgowe oraz pocztowe. Podmioty te mogą mieć dostęp do Państwa danych wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu danych osobowych i nie mogą wykorzystywać ich do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom.

7. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie do dostępu do treści przetwarzanych danych oraz ich zmiany, żądania ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także przenoszenia oraz żądania usunięcia danych osobowych.

8. W celu skorzystania z przysługujących praw należy zwrócić się do nas pocztą elektroniczną na adres dane.osobowe@dialog.org.pl lub listownie na adres: Forum Dialogu, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa.

9. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).